Doanh nghiệp BĐS gặp khó khăn với quy định ký quỹ, bảo lãnh